Klagomålshantering

Aktiviaskolan är en liten grundskola och anpassad grundskola med stora resurser för årkurserna 6-9 i centrala Vallentuna


Klagomålshantering


Här har du möjlighet att lämna klagomål och synpunkter kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare.


Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla Aktiviaskolan.


Vi vill att du framför dem direkt till rektor och skolans styrelse på info@aktiviaskolan.se eller ringer till skolans rektor Anita Korhonen 073-0262167.


Vad händer med klagomålet? Alla synpunkter som kommit in redovisas för skolans styrelse närmast följande möte. Inom två veckor sker en återkoppling från rektor.


Skolverkets allmänna råd för klagomålshantering

SKOLFS 2012:98   


Huvudmannens skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål bör omfatta

en tydlig ansvarsfördelning över vilka hos huvudmannen som har ansvaret för att ta emot, utreda och återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra.


Huvudmannens information om rutiner för klagomål bör vara tillgänglig för alla berörda, såväl inom organisationen som utanför, genom olika informationskanaler, samt anpassas utifrån barns, elevers, vårdnadshavares och andras förutsättningar.